Έναρξη λειτουργίας Μεταπτυχιακού

 

Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ’. Το πρόγραμμα είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος (Φ.Ε.Κ 876/20/3.2012 Τ.Β’)

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στο τέλος του Σεπτέμβρη του 2012.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται κατά το διάστημα 20 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής (τηλ.  2510-462187 και 462188) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

  • Εγγραφή του φοιτητή: 900 ευρώ
  • Έως 31 Ιανουαρίου 2013: 1.500 ευρώ
  • Έως 31 Ιουνίου 2013: 1.500 ευρώ.

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

    1. Αίτηση υποψηφιότητας (βλέπε σχετικά εδώ)
    2. Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ)

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα.