Αιτήσεις ΜΠΣ 2015

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ’ ότι  μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γραφείο ΧΒΔ 1-29 (τηλ. 2510-462197) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

  • Εγγραφή του φοιτητή: 900 ευρώ
  • Έως 31 Ιανουαρίου 2016: 1.500 ευρώ
  • Έως 31 Ιουνίου 2016: 1.500 ευρώ.

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (βλέπε σχετικά εδώ)
  2. Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ)

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα (βλέπε σχετικά εδώ).

Όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου ή/και στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου, μπορούν να καταθέσουν τώρα την αίτησή τους και μετά το πέρας των εξετάσεων το αντίγραφο πτυχίου που θα πιστοποιεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

Οι συνεντεύξεις υποψηφίων φοιτητών από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα Τρίτη 22/9 - Τετάρτη 23/9 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΔΟ.

Όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://aait.teikav.edu.gr/index.php/el/).

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 462197, κα. Πολυχρονίδου.

 

Οι Συν-Διευθυντές του ΠΜΣ

 

Καθηγητής Α.Γ. Καρασαββόγλου

Αναπληρωτής Καθηγητής Αθ. Μανδήλας