Παρακολούθηση Μαθήμάτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία, οι εργασίες καθώς και οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα από καθηγητές του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ καθώς επίσης και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.

Κατά την διάρκεια των δυο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε δέκα (10) μαθήματα  συγκεντρώνοντας 6 πιστωτικές μονάδες (credits) για το καθένα από αυτά (30 πιστωτικές μονάδα σε κάθε εξάμηνο, σύνολο 60 μονάδες για τα μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων). Τα μαθήματα θεωρούνται ως διδαχθέντα εφόσον έχουν  πραγματοποιηθεί κατ' ελάχιστον 30 ώρες διδασκαλίας.

Η εκπόνηση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται μετά το πέρας του 2ου εξαμήνου και η επιτυχής της ολοκλήρωση προσθέτει 30 επιπλέον πιστωτικές μονάδες.

Συνολικά, οι σπουδαστές θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 90 μονάδες προκειμένου να αποκτήσουν τον 'Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές'.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες και η παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική.