Στόχοι του Προγράμματος

Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-πλευρών που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και η ανάδειξη της λογιστικής, της ελεγκτικής και των εργαλείων τους ως σημαντικού μέσου για την ορθολογική και αποτελεσματική προαγωγή αυτών. Ουσιαστικά στοχεύει στην αξιοποίηση των εργαλείων της λογιστικής επιστήμης και των διαδικασιών ελέγχου ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη οικονομικά αποτελεσματικών δραστηριοτήτων στον ευρύτερο διεθνή χώρο.

Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ αποτελούν:

  • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
  • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.
  • Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
  • Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους εξαρτώμενους από το Κράτος οργανισμούς και υπηρεσίες.