Χρονική διάρκεια

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (18 μηνών) και αναλύεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πραγματοποίησης μαθημάτων (Α΄ Εξάμηνο: Σεπτέμβριος – Ιανουάριος και Β΄ Εξάμηνο: Φεβρουάριος – Ιούνιος) και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος). Το κάθε εξάμηνο αποτελείται από 10 κατ' ελάχιστον διδακτικές εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξετάσεων (σύνολο 12 εβδομάδες κατ' ελάχιστον). Οι εξετάσεις, πραγματοποιούνται στο τέλος του κάθε εξαμήνου.